Uwagi Stowarzyszenia do Planu Transportowego | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie — 14 czerwca 2013

Od 13 maja do 12 czerwca 2013 r. trwały konsultacje społeczne dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy”.

„Głównym celem wprowadzenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Bydgoszczy jest poprawa warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się osób. Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska poprzez bardziej optymalny podział zadań transportowych na środki transportu tj. przy większym udziale środków transportu publicznego. Wdrożenie rozwiązań przyczyniających się sukcesywnie do zmniejszania udziału transportu indywidualnego w obsłudze komunikacyjnej centrum miasta. Wykorzystywanie w większym stopniu istniejących trakcji tramwajowych i kolejowych. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta Bydgoszcz oraz samego miasta w kontekście umożliwienia zrównoważonego rozwoju obszarów oraz zwiększenia ich konkurencyjności poprzez większą dynamikę gospodarki. Modernizacja i utrzymanie taboru na odpowiednim standardzie.” 1 Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów, które można pobrać ze strony Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy zgłosiło następujące uwagi do przedstawionego do konsultacji „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla miasta Bydgoszczy (Planu Transportowego)”.

/s. 84/
Stowarzyszenie uważa, że obecna pętla autobusowa “Błonie” powinna podlegać co najwyżej doraźnym naprawom, natomiast docelowo wykorzystujące ją linie komunikacyjne powinny kończyć trasę na zintegrowanym z koleją węźle komunikacyjnym, który ma powstać w ramach projektu BitCity. Analogicznie należy rozważyć celowość takiej czynności dla przystanku osobowego Bydgoszcz Bielawy i pętli “Morska”.

/s. 95/
W zakresie umożliwiania dogodnych przesiadek na węzłach komunikacyjnych, poza poprawą funkcjonowania sygnalizacji, należy naszym zdaniem dążyć do projektowania nowo powstających oraz przebudowywania istniejących węzłów przesiadkowych tak, aby odległości które muszą pokonywać pasażerowie były jak najmniejsze. Idealnym rozwiązaniem jest przesiadka „drzwi w drzwi” przy wykorzystaniu tego samego peronu.

/s. 104/
Stowarzyszenie proponuje opracowanie i wprowadzenie systemu numeracji linii, który jednoznaczny sposób określi linie zwykłe, przyspieszone, podmiejskie oraz sezonowe.

Pętla końcowa linii tramwajowej do Fordonu wraz ze stacją techniczno-postojową zgodnie z podziałem geograficznym i historycznym powinna nosić nazwę „Łoskoń”.

/s. 107/
W kontekście dalszego rozwoju komunikacji zbiorowej w mieście, stowarzyszenie proponuje:

  • rozwijanie linii midibusowych, obejmujących tereny o słabym lub nieistniejącym dostępie do komunikacji miejskiej, takie jak osiedla Miedzyń czy też Osowa Góra,
  • rozbudowę układu torowego na rondzie Fordońskim o osobną relację skrętną Jagiellońska-Wyszyńskiego,
  • rezygnację z budowy mostu tramwajowego na wysokości ul. Perłowej na rzecz planowanego od wielu lat połączenia w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego (z już przygotowanym układem dróg), co naszym zdaniem da lepsze efekty ruchowe,
  • budowę ulicy lokalnej oznaczonej na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako “Fordon – Centrum Onkologii” symbolem 24.KD-L i przetrasowanie na nią kursów linii 69, co pozwoli na skrócenie jego trasy o około 900 m przy każdym kursie (kosztem pewnych komplikacji dla pasażerów przesiadających się z linii tramwajowych na linie 69 i 69 bis).

/s. 116-117/
Zdaniem stowarzyszenia należy rozważyć celowość pokrywania w pierwszym etapie wprowadzania linii międzygminnej przez miasto Bydgoszcz większej części kosztów niż wynikałoby z proporcjonalnego podziału, celem zachęcenia partnerów do udziału we wspólnym systemie transportowym.

/s. 118/
Stowarzyszenie popiera trzeci model taryfy międzygminnej z modyfikacją polegającą na wprowadzeniu biletu okresowego ważnego na wszystkie linie miejskie i jedną linię strefy B, zamiast biletu na jedną linię miejsko-podmiejską. Przydatność biletu na jedną linię w modelu przesiadkowym byłaby ograniczona, szczególnie przy założeniu że linie międzygminne dojeżdżają wyłącznie do węzłów przesiadkowych.

/s. 121/
Proponujemy stworzenie węzła przesiadkowego dla gminy Białe Błota od Nakielskiej przy pętli tramwajowej Wilczak, co pozwoliłoby lepiej wykorzystać potencjał linii tramwajowej. Docelowo stowarzyszenie proponuje utworzenie zintegrowanego węzła transportowego dla tego kierunku oraz gminy Sicienko przy ulicy Plażowej. Ta sama uwaga dotyczy komunikacji podmiejskiej.

/s. 132-141/
W zakresie linii turystycznych stowarzyszenie proponuje rozszerzenie oferty ZDMiKP poprzez włączenie w jego struktury byłej Myślęcińskiej Kolei Parkowej. Propozycja ta oznacza wprawdzie zwiększenie kosztów, ale przykład tramwaju wodnego pokazuje, że ten rodzaj sezonowej komunikacji jest bardzo atrakcyjny dla pasażerów i służy również promocji miasta (w tej chwili w koleje parkowe kursują tylko w dwóch innych polskich miastach – Chorzowie i Poznaniu). Urząd miasta motywował rezygnację z odbudowy kolejki brakiem środków finansowych oraz planami budowy linii tramwajowej do Myślęcinka. Jednakże przedłużanie linii tramwajowej nie ma uzasadnienia ekonomicznego (nie zostało również ujęte w przedstawionym do konsultacji planie). Torowisko kolejki nie zostało zniszczone w trakcie pożaru, który spowodował jej wyłączenie z eksploatacji, natomiast na wykonywanie usług przewozowych należałoby rozpisać przetarg. Należy tu rozważyć zarówno koncepcję poszukiwania przewoźnika wąskotorowego dysponującego własnym taborem na tor o szerokości 600 mm, jak i pozyskanie takiego taboru przez miasto i użyczanie go przewoźnikowi.

/s. 156-160/
Stowarzyszenie uważa, że w celu zwiększenia atrakcyjności trakcji tramwajowej niezbędne jest pozyskanie taboru dwukierunkowego w ilości wystarczającej do prowadzenia ruchu zastępczego o częstotliwości nie gorszej niż regularnego w czasie remontów torowisk, czy to nowego, czy to używanego.

/s. 166-168/
Zdaniem stowarzyszenia poza taborem należy do potrzeb osób ograniczonych ruchowo dostosować infrastrukturę:

  • na całej sieci wyregulować wysokość peronów tramwajowych (oraz w miarę możliwości również autobusowych),
  • uwzględniać potrzeby tych osób przy remontach i przebudowach węzłów przesiadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem pilnej potrzeby dostosowania do nowoczesnych standardów ronda Jagiellonów, które w chwili obecnej jest zupełnie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

/s. 207/
W związku z obserwowanymi w latach ubiegłych przypadkami wystawiania przez operatorów na trasy pojazdów niezgodnych z umową, stowarzyszenie wnosi o doprecyzowanie w przyszłych umowach zasad nakładania kar w takich przypadkach, celem zniechęcenia do stosowania ww. praktyk. Proponujemy również rozszerzenie zakresu kontroli o temperaturę wewnątrz pojazdu, przynajmniej w miesiącach zimowych. Kontrola ta może być prowadzona w sposób automatyczny za pomocą urządzeń rejestrujących.

/s. 230/
Stowarzyszenie popiera drugi sposób optymalizacji kosztów usług przewozowych. Praktyka wykazuje, że przyjęcie sztywnych progów procentowego pokrycia kosztów i rygorystyczne ich przestrzeganie skutkuje pogorszeniem oferty przewozowej, co prowadzi do odpływu pasażerów i powoduje niepożądane sprzężenie zwrotne.

/s. 235-237/
Stowarzyszenie proponuje wprowadzenie drobnych korekt graficznych na dodatkowych tablicach elektronicznych (zarówno bocznych jak i górnych), w celu ich ujednolicenia z tradycyjnymi tablicami bocznymi wewnętrznymi, poprzez zastosowanie nowych symboli linii, zgodnych z katalogiem symboli. Sugerujemy również zastąpienie obszarów pokrytych gradientem, na pola pokryte kolorem jednolitym.

Postulujemy również umieszczanie zarówno na przystankach, jak i w internetowych rozkładach numerów identyfikacyjnych przystanków. Ułatwi to pasażerom zlokalizowanie właściwego przystanku na węzłach przesiadkowych, jak też docelowo korzystanie z systemu ITS.

Wnosimy również o umieszczanie rozkładów w gablotach znajdujących się wewnątrz wiat przystankowych.

Przy wprowadzaniu ITS w jego wersji internetowej wnosimy o zapewnienie możliwości wyświetlenia na mapie miasta aktualnych pozycji pojazdów wraz z danymi ruchowymi (jaki najbliższy przystanek, ile przyspieszenia/opóźnienia)

Proponujemy również zgłaszanie aktualnie obowiązujących rozkładów do wyszukiwarki internetowej Google Transit.

Ponadto stowarzyszenie postuluje rozszerzenie planu transportowego o nieujęte w nim kwestie związanie z organizacją służb nadzoru ruchu (w tym zunifikowanego systemu komunikacji z pojazdami przewoźników) przez organizatora komunikacji oraz przejęcie przez niego zaplecza socjalno-sanitarnego na pętlach, jako działań niezbędnych do zapewnienia sprawnej komunikacji w przyjętym modelu organizacji komunikacji, zakładającym współpracę z wieloma przewoźnikami.

 

1 R. Grzegorzewski, M. Gust, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy, s. 5.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *