Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Piotra Cyprysa | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Piotra Cyprysa

1. Czy zamierza Pan kontynuować rozbudowę systemów transportu szynowego po ukończeniu obecnej inwestycji – tramwaju do Fordonu? Jeśli tak, to w jakim zakresie i co jest priorytetem na najbliższe 4 lata?

Oczywiście, transport szynowy to podstawa sprawnego transportu zbiorowego. Zamierzam kontynuować rozbudowę sieci tramwajowej, a także integrować kolej w system transportu miejskiego.

Priorytety na najbliższą kadencję :

– spięcie Ronda Kujawskiego z Rondem Bernardyńskim,

– budowa linii tramwaju od Ronda Grunwaldzkiego przez Plac Poznański na Błonie, do pętli przy przystanku kolejowym Bydgoszcz Błonie

– przedłużenie linii na Wilczak do wysokości ul. Plażowej z budową węzła przesiadkowego oraz P+R,

– integracja taryfowa kolei regionalnej z transportem wewnątrzmiejskim,

– wymiana taboru tramwajowego,

– przystosowanie istniejących przystanków i węzłów do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

2. Czy uważa Pan za zasadne wprowadzenie priorytetów w ruchu dla komunikacji zbiorowej? Czy wprowadzi Pan takie priorytety nawet jeśli będzie się to wiązać z pogorszeniem czasów przejazdu dla komunikacji indywidualnej?

Wprowadzenie priorytetów w ruchu jest kluczowe dla komunikacji zbiorowej, zwiększa jej atrakcyjność i zmniejsza koszty funkcjonowania. Jeśli to konieczne, należy je wprowadzać kosztem komunikacji indywidualnej, jednakże im sprawniejsza jest komunikacja zbiorowa, tym chętniej będą przesiadać się do niej kierowcy – co spowoduje poprawę warunków przejazdu dla tych kierowców, którzy nie mogą bądź nie chcą z niej korzystać.

 

3. Jak zamierza Pan rozwiązać problem postępującej suburbanizacji i czy w planach tych rolę grać będzie transport publiczny?

Zjawisko suburbanizacji jest trudne do ograniczenia z pozycji prezydenta miasta. Podstawowym sposobem jego ograniczania jest zachęcanie bydgoszczan do pozostania, a nowych mieszkańców regionu do osiedlania się w mieście. Jednym ze sposobów będzie dalsze uatrakcyjnianie i dogęszczanie sieci linii komunikacji publicznej w mieście. Natomiast parking P&R na obrzeżach miasta (a nawet w miejscowościach ościennych) posłużą niwelowaniu negatywnych skutków transportowych suburbanizacji.

 

4. Jak rozumie Pan hasło „miasto dla ludzi” w kontekście rozbudowy układów drogowych w miastach?

Rozbudowa układów drogowych w miastach musi być prowadzona bardzo ostrożnie i z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. W przeciwnym przypadku konsekwencją takich działań jest postępująca kongestia układu drogowego, w którym przybywa samochodów. Często rozbudowa układu drogowego rozładowuje korki, w jednym miejscu, ale jeszcze większe korki tworzą się w innych miejscach. Przykładem takiej bydgoskiej inwestycji wykonanej z naruszeniem zasad zrównoważonego rozwoju jest Trasa Uniwersytecka bez linii tramwajowej, bez drogi dla rowerów i bez chodnika. Miasto będzie dla ludzi, będzie przyciągać ludzi w te obszary, w których ruch kołowy zostaje uspokojony lub całkowicie wyeliminowany. Inwestycje wspierające rozwój transportu zbiorowego powinny mieć wyższy priorytet, bo powodują one zmniejszanie ilości pojazdów na ulicach i chodnikach miasta oraz zwiększają powierzchnię miasta przeznaczoną dla ludzi.

Inwestycje drogowe potrzebne są szczególnie na głównych arteriach drogowych, pełniących funkcje tranzytu międzydzielnicowego lub dróg wylotowych z miasta. Głównym zadaniem do zrealizowania w ramach rozbudowy układu drogowego Bydgoszczy jest trasa WZ. Wraz z trasą S5 pozwoli uspokoić ruch w centrum, w obszarze Wałów Jagiellońskich po przetrasowaniu DK 25 na obwodnicę S5 oraz DK80 na ul. Kamienną i Pileckiego. To jest właśnie przykład, pokazujący, że rozbudowa układu drogowego może służyć uspokojeniu ruchu w najbardziej cennych strefach miasta.

 

5. Jaka będzie Pana polityka taryfowa komunikacji miejskiej? Czy planuje Pan zmiany w ofercie biletów jednorazowych, czasowych i okresowych? Czy obecny zakres ulg, w tym przejazdów bezpłatnych, zostanie utrzymany czy planowane są jego modyfikacje?

Planuję wprowadzenie szerokiej gamy biletów czasowych oraz długoterminowych biletów okresowych (im dłuższy okres obowiązywania biletu, tym większa bonifikata w stosunku do biletu 30-dniowego). Jeśli chodzi o ulgi, to powinny one zostać zweryfikowane, jednak w trybie dyskusji z udziałem mieszkańców a nie arbitralnych, odgórnych decyzji.

Planuję również wprowadzić bonifikatę dla osób płacących podatki w Bydgoszczy.

 

6. Jak ocenia Pan działania podejmowane w zakresie komunikacji miejskiej w ciągu trwającej obecnie kadencji samorządu?

Działania w czasie ostatniej kadencji były chaotyczne, a komunikacja była niedofinansowana. Brak też jednoznacznej wizji jej rozwoju – zleca się kolejne analizy i audyty, ale poza oczywistościami takimi jak tramwaj na ul. Kujawskiej nic z nich nie wynika.