Projekty — 17 listopada 20101. Czy priorytety dla komunikacji miejskiej są potrzebne, czy należy je wprowadzać? Jeśli tak, to w jaki sposób należy je wprowadzać (poza sposobami wymienionymi w pytaniach poniżej) i w jaki sposób finansować takie przedsięwzięcia?

Priorytety dla komunikacji publicznej są potrzebne, uwzględniające rozwój zbiorowej komunikacji publicznej, dostępność dla pieszych, osób poruszających się na wózkach, rowerzystów i zmotoryzowanych oraz połączenia z sąsiadującymi gminami. Miasto potrzebuje stworzenia nowoczesnej Polityki komunikacyjnej, na brak której wskazała również Najwyższa Izba Kontroli.
Jako Prezydent Bydgoszczy podejmę inicjatywę opracowania przez specjalistów takiej Polityki Komunikacyjnej Bydgoszczy, w której zostaną określone priorytety, a następnie konsekwentnie będą realizowane. Finansowanie przedsięwzięć z dochodów do budżetu miasta, środków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

W Programie wyborczym „Razem dla Bydgoszczy” określiłam priorytety:
– Wybudowanie obwodnicy Bydgoszczy w ciągu drogi ekspresowej S5 – połączenie z autostradą A1
i obwodnicy wschodniej oraz zmodernizowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, m.in. ul.
Kamienna, ul. Inwalidów, ul. Toruńska, ul. Nowotoruńska, ul. Nakielska, ul. Żwirki i Wigury
oraz przedłużenie ul. Twardzickiego w kierunku ul. Armii Krajowej, z uwzględnieniem
skrzyżowań dwupoziomowych.
– Wybudowanie parkingów podziemno-naziemnych na osiedlach i w centrum. Uwolnione zostaną w
ten sposób pasy drogowe na wielu ulicach, które dzisiaj pełnią częściowo rolę parkingów.
– Zorganizowanie Rowerowego Systemu Miejskiego wraz z Dworcem dla rowerów, jako integralnej
części układu komunikacyjnego miasta.

2. Czy należy wydzielać osobne pasy ruchu dla autobusów? Jeśli tak, to w jakich miejscach? W jakim czasie zostaną one wyznaczone, z jakich źródeł zostanie to sfinansowane?

Pasy ruchu należy wydzielić dla autobusów na tych ciągach komunikacyjnych, które mają przynajmniej dwa pasy ruchu w jedną stronę. Nowe drogi trzeba budować i zmodernizować istniejące, uwzględniając ścieżki rowerowe i podjazdy dla osób niepełnosprawnych, a tory tramwajowe na poziomie jezdni, traktowane jako pas ruchu. Jako Prezydent Bydgoszczy podejmę tę inicjatywę bezzwłocznie, konsultując ze specjalistami i mieszkańcami , w tym także z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej, aby znaleźć optymalne rozwiązania pod względem technicznym i finansowym, zgodnie z moim zapewnieniem w Programie Wyborczym, że Bydgoszczanie będą mieli realny wpływ na podejmowane decyzje. Przedstawię Bydgoszczanom rzetelny Raport o stanie finansów Miast. To będzie podstawą określenia terminów realizacji zaplanowanych zamierzeń.

3. Czy wzorem największych polskich miast, należy w Bydgoszczy wprowadzać wspólne pasy autobusowo – tramwajowe? Jeśli tak, to gdzie, kiedy zostaną one wprowadzone, z jakich źródeł zostaną sfinansowane przebudowy?

Wspólne pasy autobusowo-tramwajowe powinny być uwzględnione w projektowanych rozwiązaniach drogowych, dlatego tory tramwajowe powinny być na poziomie pasa drogowego.
Ten pas ruchu mógłby być wykorzystywany dla pojazdów uprzywilejowanych i taksówek, tak jak np. jest to rozwiązane w Holandii, co znacznie usprawni komunikację w Bydgoszczy.

4. Czy i kiedy Rondo Bernardyńskie zostanie przebudowane wraz z wybudowaniem linii tramwajowej w ciągu ul. Kujawskiej na odcinku Rondo Kujawskie – Rondo Bernardyńskie? Z jakich źródeł zostanie sfinansowana przebudowa?

Określi to opracowana Polityka Komunikacyjna Miasta i możliwości finansowe, ponieważ przez ostatnie dwie kadencje władze miasta nie podjęły prac i dzisiaj wymaga to kompleksowego podejścia do komunikacji tramwajowej w mieście.

5. Czy, i kiedy sygnalizacja świetlna zostanie zmodernizowana tak, by dawała priorytet tramwajom. W szczególności chodzi o Rondo Fordońskie, Rondo Toruńskie, pętlę Wyścigowa, Dworzec PKS – a więc miejsca gdzie pasażerowie tracą najwięcej czasu na stanie na światłach.

Zsynchronizowanie sygnalizacji świetlnej, aby dawała priorytet tramwajom jest możliwa od razu do zrealizowania. Jednak potrzebne jest stanowisko Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, czy w każdym przypadku jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia płynności ruchu.

6. Czy poza wybudowaniem linii tramwajowych do Fordonu, na Dworzec PKP i w ciągu ul. Kujawskiej, należy dalej rozbudowywać system komunikacji tramwajowej? Jeśli tak, to w jakich kierunkach?

W Programie Wyborczym zapewniam o przedłużeniu linii tramwajowej do Myślęcinka i przeniesieniu kolejki wąskotorowej na bardziej atrakcyjne tereny parkowe, co ułatwi dostęp mieszkańcom Bydgoszczy i Gościom do terenów Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku.
Moją ambicją jest wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych w horyzoncie kilkunastu lat.
Aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego, konieczne jest opracowanie koncepcji metra naziemno-podziemnego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury ( więc istniejących linii tramwajowych i planowanych do realizacji) łączącego wschodnią i zachodnią część miasta, jako najszybszego i najlepszego sposobu poruszania się w mieście. Prace studialne były już przez inżynierów opracowana wiele lat temu. Warto podjąć się tego wyzwania, ponieważ Bydgoszcz za kilkanaście lat czeka paraliż komunikacyjny. Taki projekt, jestem przekonana zyskałby poparcie Unii Europejskiej i stworzyła szansę na środki europejskie.

7. Czy i kiedy zostaną wyremontowane ulice Gdańska i Chodkiewicza wraz z torowiskiem tramwajowym. Z jakich źródeł inwestycja zostanie sfinansowana?

Zaniedbań w mieście w zakresie ulic i torowisk jest wiele, dlatego określę terminy realizacji po dokładnej analizie finansów miasta. Natomiast opracowanie projektów remontów nastąpi w 2011 roku ze środków Miasta.

8. Czy należy rozszerzyć ofertę biletową – zarówno pod kątem biletów okresowych jak i jednorazowych. Czy należy wprowadzić bilety czasowe (inne niż godzinne). Jeśli ofertę należy rozszerzyć, to kiedy takie zmiany nastąpią.

Ofertę biletową warto zawsze rozszerzać, aby ułatwiać mieszkańcom korzystanie z komunikacji publicznej. W tej sprawie chciałabym jednak poznać opinie mieszkańców i stanowisko Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o.

9. Czy miasto powinno dążyć do ściślejszej integracji kolei z systemem komunikacji miejskiej? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Miasto powinno ściślej zintegrować kolej z systemem komunikacji miejskiej, tak jak podałam
w pkt. 6, wykorzystać istniejącą infrastrukturę torów kolejowych.

10. Czy miasto powinno dążyć do objęcia wspólnym systemem komunikacji zbiorowej sąsiadujących z nim gmin? Jeśli tak, to w jaki sposób ma odbywać się ta integracja i kto będzie finansował funkcjonowanie transportu zbiorowego?

Miasto powinno objąć wspólnym systemem komunikacji zbiorowej sąsiadujące z Bydgoszczą gminy, ponieważ wielu Bydgoszczan wyprowadziło do do sąsiednich gmin, a nadal pracuje w Bydgoszczy, przynosząc dochody miastu. Ponadto współdziałanie z sąsiednimi gminami jest konieczne dla utworzenia Metropolii Bydgoskiej z miastem centralnym Bydgoszczą i obszarem metropolitalnym obejmującym również sąsiednie gminy. Daje to szanse na dynamiczny rozwój Bydgoszczy i całego obszaru metropolitalnego, a co najważniejsze – szansę na dodatkowe środki europejskie. Dla rozwoju Portu Lotniczego wspólny system zbiorowej komunikacji publicznej zwiększy dostępność mieszkańców sąsiednich gmin, a tym samym pasażerów korzystających z bydgoskiego lotniska.
Jako Prezydent Bydgoszczy będę współpracowała z gminami na zasadach partnerskich, bez zbędnych awantur, tak, aby korzystne było dla Miasta i sąsiadujących z nami gmin. Mam w tym zakresie dobre doświadczenia z okresu, kiedy byłam wiceprezydentem Bydgoszczy(1998-2001).

11. Czy należy wprowadzić jednakowe malowanie dla wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej, niezależnie od przewoźnika? Jeśli tak, to od kiedy będzie wprowadzane?

Uważam, że istotnym wyznacznikiem tożsamości miasta jest komunikacja miejska, która powinna identyfikować. Barwy Bydgoszczy – niebieski, biały i czerwony powinny być elementem promocji miasta, a więc tramwaje i autobusy powinny być w tych barwach. Dopuściłabym reklamy, jednak w sposób nie naruszający wizerunku pojazdów. Plastyk Miasta, a może nawet konkurs, powinien wskazać, jak powinny wyglądać pojazdy komunikacji miejskiej. Jednolity wizerunek pojazdów powinniśmy rozpocząć od nowo kupowanych pojazdów, a potem sukcesywnie dotychczas użytkowane w miarę posiadanych środków finansowych.

12. Czy po zrealizowaniu budowy linii tramwajowej do Fordonu, kandydat(-ka) przewiduje rozdział MZK na dwie spółki: autobusową i tramwajową? Czy należy zachować komunalną spółkę zajmującą się przewozami, czy też sprywatyzować ją i kupować całość usług
przewozowych na wolnym rynku, z ewentualnym wyłączeniem komunikacji szynowej?

Dla sprawnego funkcjonowania komunikacji publicznej pod względem organizacyjnym i technicznym oraz optymalizacji kosztów, po konsultacjach podczas spotkań ze specjalistami i mieszkańcami widzę przede wszystkim potrzebę wydzielenia z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej funkcji komunikacji publicznej i wybudowanie zajezdni autobusowej w Fordonie na osiedlu Mariampol. Po wybudowaniu linii tramwajowej do Fordonu i ocenie funkcjonowania komunikacji w mieście, będzie możliwe podjecie decyzji, czy rozdzielać MZK Sp. z o.o. na dwie spółki, czy nie. Musi mieć to uzasadnienie ekonomiczne.
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. powinny pozostać spółka ze 100% udziałem miasta, ponieważ jest to komunalna spółka, świadcząca usługi na rzecz mieszkańców. Jej celem nie może być maksymalizacja zysku, co jest celem spółki komercyjnej. Zysk MZK Sp. z o.o. wynika głównie z dochodów z biletów i dotacji z budżetu miasta i powinien zabezpieczać rozwój komunikacji tramwajowej i autobusowej dla podniesienia jakości obsługi mieszkańców.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *