Pytamy Prezydenta Bydgoszczy o przebudowę ul. Kujawskiej | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 11 października 2013

W związku z otrzymaną w dniu 22 maja 2013 roku od ZDMiKP koncepcją rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie ronda Kujawskiego i ronda Bernardyńskiego, a także artykułami prasowymi dotyczącymi tej inwestycji, Stowarzyszenie zwróciło się do Prezydenta Miasta Bydgoszczy ze stanowiskiem w tej sprawie, a także pytaniami.

 

Budowa linii tramwajowej w ciągu ulicy Kujawskiej od wielu dziesięcioleci słusznie zaliczana jest do priorytetowych kierunków rozwoju komunikacji szynowej. Jej realizacja pozwoliłaby zapewnić szybki i sprawny transport szynowy większości górnego tarasu miasta. Niestety jednak priorytet ten cały czas pozostaje wyłącznie na papierze. W opinii stowarzyszenia, decyzja o etapowej przebudowie ulicy Kujawskiej z odsunięciem w czasie budowy torowiska tramwajowego wpisuje się w ten niekorzystny dla transportu zbiorowego trend.

Poniżej prezentujemy zadane Panu Prezydentowi Rafałowi Bruskiemu pytania, a także udzielone przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Pana Łukasza Niedźwieckiego odpowiedzi.

 

1. Jaki jest przewidywany harmonogram prac, a w szczególności przerwa pomiędzy etapem przejściowym a pełną realizacją planowanego układu komunikacyjnego?

Prace przy budowie pierwszego etapu rozbudowy ulic Wojska Polskiego, Bośniackiej i Kujawskiej planowane są wstępnie na okres lipiec 2014- sierpień 2015, natomiast rozbudowa ulicy Kujawskiej do dwóch jezdni, wraz z budową torowiska tramwajowego wzdłuż tej ulicy oraz przebudowa ulic Wojska Polskiego i Solskiego planowana jest w drugiej perspektywie finansowania unijnego tj. na lata 2015-2017 i jest uzależniona od procedury przyznawania środków finansowych;

2. Jaki jest poziom partycypacji finansowej ECE oraz miasta?

Wszelkie prace projektowe (obejmujące zarówno etap pierwszy- przejściowy, jak i etap docelowy przebudowy układu drogowego) finansowane są całkowicie przez inwestora- firmę ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o., ponadto firma ta zobowiązana jest do sfinansowania w 100% budowy pierwszego etapu;

3. Czy przeprowadzona została analiza kosztów (w tym zewnętrznych) ponoszonych przez miasto w związku z koniecznością utrzymywania linii autobusowych o wysokich częstotliwościach w ciągu ulicy Kujawskiej do momentu realizacji całości przebudowy, oraz porównanie ich z wariantem w którym możliwie jak najszybciej powstaje infrastruktura tramwajowa? Ponadto, czy rozważano budowę pasa autobusowo-tramwajowego oraz zintegrowanych przystanków autobusowo-tramwajowych na rondzie Bernardyńskim?

Analiza kosztów wspomniana przez Pana nie została przeprowadzona ze względu na fakt, iż Miasto planuje docelowo budowę linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej. Przyjęta obecnie koncepcja przebudowy układu drogowego z podziałem na dwa etapy wynika w dużej mierze ze stopnia skomplikowania projektu i jego zakresu oraz braku możliwości precyzyjnego określenia na chwilę obecną terminu uzyskania dofinansowania projektu przez Unię Europejską. Pragnę jednak podkreślić, iż już w projekcie projekcie układu przejściowego inwestor zobowiązany jest do wykonania bus-pasa wzdłuż ulicy Kujawskiej, który dzięki skróceniu czasu przejazdów pozwoli na ograniczenie kosztów funkcjonowania komunikacji autobusowej. Analiza wykonana przez ZDMiKP wykazała, iż bus-pas pozwoli na ograniczenie strat czasu pasażerów transportu zbiorowego o około 607 godzin w godzinie szczytu (jest to łączny czas tracony przez wszystkich pasażerów w ciągu godziny szczytu komunikacyjnego) i dodatkowo o około 3,3 godziny w godzinie szczytu dla kierujących i pasażerów komunikacji indywidualnej. Rozwiązanie w postaci wspólnego pasa tramwajowo-autobusowego wraz ze zintegrowanymi przystankami było rozważane, jednak ze względu na szereg trudności technicznych oraz dodatkowe koszty w trakcie projektowania i przebudowy nie zostało ono ostatecznie wprowadzone.

4. Czy planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych koncepcji przebudowy?

Aktualnie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy układu drogowego w rejonie ronda Kujawskiego i ronda Bernardyńskiego. W ramach tego postępowania przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

5. Czy rozważone zostało wykonanie studium wykonalności dla połączenia tramwajowego Rondo Bernardyńskie – Plac Poznański? Koncepcja ta została wspomniana i odrzucona w projekcie studium transportowym miasta, jednakże wymienione tam przeszkody (koszty społeczne związane z zakresem wyburzeń, ochrona zabytków) nie są jednoznacznymi przesłankami do rezygnacji z tego połączenia, zwłaszcza że możliwa jest jego realizacja w co najmniej kilku wariantach. Tymczasem przebudowa ronda Bernardyńskiego w sposób zgodny z obecnie istniejącą dokumentacją w najlepszym przypadku znacznie utrudni realizację takiego połączenia.

Proponowane przez Pana połączenie tramwajowe ronda Bernardyńskiego z placem Poznańskim ujęte zostało w Studium Transportowym miasta Bydgoszczy wraz z oceną bezpieczeństwa ruchu drogowego i w tym dokumencie zostało ocenione przez autorów jako inwestycja niezalecana do realizacji. W związku z powyższym nie zostało opracowane studium wykonalności dla tego zadania.

W załącznikach zamieszczamy treść pisma wysłanego do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także pełną odpowiedź.

 

Załączniki

Treść pisma z pytaniami o planowane inwestycje w ciągu ul. Kujawskiej od ronda Kujawskiego do Bernardyńskiego

Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy na pytania Stowarzyszenia dotyczące ulicy Kujawskiej

 

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *