Prawa i obowiązki członków | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Prawa i obowiązki członków

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 Statutu,
 • uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4,
 • uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie lub jego sympatyków na zasadach określonych przez organizatora,
 • wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
 • korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

 • realizować i propagować cele Stowarzyszenia,
 • stosować się do postanowień niniejszego statutu, programu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia,
 • godnie reprezentować Stowarzyszenie we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, w kontaktach z prasą i telewizją oraz osobami fizycznymi spoza Stowarzyszenia, na podstawie uzyskanych pełnomocnictw od Zarządu Stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki członkowskie według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków.

 

Członkowie wspierający mają prawo:

 • do korzystania ze wszystkich praw określonych w § 11 Statutu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • do uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

 

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 • regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

Dołącz do nas Kto może zostać członkiem?