Kto może zostać członkiem? | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Kto może zostać członkiem?

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających działalność,
 • honorowych.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

Członkiem zwyczajnym może zostać:

 • obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych,
 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • każdy obcokrajowiec, który honoruje postanowienia statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
 • członkami Stowarzyszenia mogą zostać małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

 

Zasady przyjmowania członków:

 • przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji,
 • od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Statucie,
 • odwołanie od uchwały o której mowa wyżej następuje przez wystosowanie pisma do Walnego Zebrania Członków, składanego za pośrednictwem Zarządu w terminie do 30 dni od daty jej wręczenia,
 • uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta na najbliższej sesji jest ostateczna.

 

Dołącz do nas Prawa i obowiązki członków Członkowie Stowarzyszenia