Projekty — 02 czerwca 2015

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu do I etapu konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pt. „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” realizowanego w ramach projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” i zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą: Gmina Miasta Toruń (lider), Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Celem Projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego (obejmującego Bydgoszcz i Toruń oraz powiaty ziemskie: bydgoski i toruński) poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, w celu podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych.

Studium ma stanowić zasadniczy dokument planistyczny, zawierający szczegółowe analizy poszczególnych gałęzi systemu transportowego Obszaru Partnerstwa (w jego skład wchodzą wszystkie gminy powiatu bydgoskiego i toruńskiego, a także gminy miejsko-wiejskie: Łabiszyn, Nakło n. Notecią, Szubin, Kowalewo Pomorskie). Głównym jego celem jest przedstawienie realnych możliwości rozwoju systemu transportowego Obszaru Partnerstwa dla trzech scenariuszy, tj.: optymistycznego, stabilizacyjnego i pesymistycznego wraz ze wskazaniem propozycji działań umożliwiających w szczególności sprawne funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego jako jednego zintegrowanego organizmu w sposób niezależny od granic terytorialnych. Perspektywa oddziaływania dokumentu obejmuje rok 2020 oraz rok 2030.

Studium zostało podzielone na cztery części, a mianowicie:

  • część I – diagnoza stanu istniejącego i analizy ruchu dla Obszaru Partnerstwa,
  • część II – kierunki i scenariusze rozwoju systemu transportowego dla Obszaru Partnerstwa,
  • część III – konsultacje społeczne,
  • część IV – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Wykonawca Studium zakończył „Diagnozę stanu istniejącego i analizy ruchu dla Obszaru Partnerstwa” przedstawioną w dwóch częściach – Część IA oraz IB.

Studium podlega konsultacjom społecznym, które przeprowadzone zostaną w dwóch etapach:

  1. Pierwszy etap konsultacji, tzw. konsultacje pisemne będą trwać 21 dni, tj. od dnia 01.06.2015 r. do 22.06.2015 r. i dotyczyć szkicu Części IA oraz IB. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do spotkania z Wykonawcą opracowania Studium podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. w godz. od 16:00 do 18:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu, sala konferencyjna na parterze.
  2. Drugi etap konsultacji dotyczyć będzie projektu całego dokumentu i będzie obejmował: konsultacje pisemne, spotkania otwarte oraz spotkanie eksperckie.

Wszyscy mieszkańcy, jednostki samorządów terytorialnych, członkowie organizacji pozarządowych, środowiska nauki i szeroko pojętego biznesu mogą zgłaszać uwagi do konsultowanych dokumentów za pomocą formularza karty konsultacyjnej.
Zakres tematyczny konsultowanych obecnie dokumentów jest następujący:

Część IA
W Części IA analizie został poddany system transportowy Obszaru Partnerstwa zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny pod względem:

  • przeglądu dokumentów strategicznych i organizacyjnych o znaczeniu zarówno krajowym i wojewódzkim (uwarunkowania zewnętrzne), jak i regionalnym oraz lokalnym (uwarunkowania wewnętrzne),
  • danych statystycznych z zakresu: demografii, ekonomii, gospodarki, sportu, edukacji, kultury, handlu,
  • danych ogólnych o systemie transportowym, w tym stanu infrastruktury transportowej itp.,
  • danych szczegółowych w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transportu: kolejowego, drogowego, lotniczego, wodnego, intermodalnego i kombinowanego, w rozbiciu na transport pasażerski oraz transport towarowy, a także pozostałych sektorów transportu, tj. ruch rowerowy i pieszy.

Podsumowaniem charakterystyki zewnętrznego i wewnętrznego systemu transportowego Obszaru Partnerstwa była ocena stanu istniejącego transportu zewnętrznego i wewnętrznego, wykazanie ich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.
Integralnym elementem części I A jest ocena stanu środowiska oraz wyniki i analizy badań transportowych obejmujące ankiety transportowe przeprowadzone na mieszkańcach gmin i miast Obszaru, a także wśród zarządców stref ekonomicznych i dużych zakładów produkcyjno-usługowo-handlowych, badania w zakresie cech ruchu drogowego, w tym pomiary natężenia ruchu pojazdów i ich struktury rodzajowej na wszystkich drogach prowadzących do Bydgoszczy i Torunia oraz do siedzib gmin, pomiary napełnień w środkach publicznego transportu zbiorowego.

Przedstawione charakterystyki strategicznych dokumentów ograniczają się do zawartej w tych dokumentach oceny różnych systemów transportowych oraz opisu procesów mających wpływ na ich dalszy rozwój. Umieszczono również informacje o podjętych w ramach tych dokumentów, na różnym szczeblu administracyjnym i samorządowym, planach i działaniach, a także o potrzebie określonych inicjatyw w zakresie transportu. Nie zawierają one jednak konkretnych planów działań inwestycyjnych, organizacyjnych itp., bowiem zostaną one zaprezentowane w części II A i II B Studium dotyczących zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju transportu dla Obszaru Partnerstwa.

Pobierz część I A

Część IB
W części I B przedstawiony został model transportowy dla stanu istniejącego, który odzwierciedla potrzeby transportowe mieszkańców Obszaru oraz dostępne możliwości przemieszczania się w transporcie. Przedstawiono również podział Obszaru Partnerstwa na rejony transportowe wraz z ich charakterystyką opisową. Zamieszczono także przykłady przestrzennych rozkładów ruchu oraz potoków pasażerskich na istniejącą sieć drogową i kolejową Obszaru Partnerstwa oraz na sieć drogową i tramwajową Torunia oraz Bydgoszczy.

Pobierz część I B

Konsultowane materiały przedstawione są w formie tekstowej i graficznej.

 

Pobierz kartę konsultacyjną

 

Zestawienie adresów e-mailowych i punktów informacyjnych, do których mieszkańcy mogą dostarczać uwagi do Studium:

Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
ul. Grudziądzka 126B,
ul. Poznańska 52
ul. Dziewulskiego 38
87-100 Toruń
konsultacje@um.torun.pl

Miasto Bydgoszcz
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174A
85-844 Bydgoszcz
konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl

Powiat bydgoski
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Kancelaria Ogólna
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
IV piętro, pokój 448
info@powiat.bydgoski.pl

Powiat toruński
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
pok. 100
d.gredecki@powiattorunski.pl

Ponadto uwagi można również kierować na adres pocztowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ I TRANSPORTU
al. prof. S. Kaliskiego 7; 85-796 Bydgoszcz
oraz na adres internetowy Marek.Obloj@utp.edu.pl

 

Za wszystkie uwagi dotyczące wyżej wymienionych części Studium bardzo dziękujemy.
Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie internetowej Projektu www.bydgoskotorunskiepartnerstwo.pl oraz na stronie naszego Stowarzyszenia, które jest partnerem społecznym Projektu.

Share

About Author

Robert Reimus