Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 02 czerwca 2015

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu do I etapu konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pt. „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” realizowanego w ramach projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” i zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą: Gmina Miasta Toruń (lider), Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Celem Projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego (obejmującego Bydgoszcz i Toruń oraz powiaty ziemskie: bydgoski i toruński) poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, w celu podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych.

Studium ma stanowić zasadniczy dokument planistyczny, zawierający szczegółowe analizy poszczególnych gałęzi systemu transportowego Obszaru Partnerstwa (w jego skład wchodzą wszystkie gminy powiatu bydgoskiego i toruńskiego, a także gminy miejsko-wiejskie: Łabiszyn, Nakło n. Notecią, Szubin, Kowalewo Pomorskie). Głównym jego celem jest przedstawienie realnych możliwości rozwoju systemu transportowego Obszaru Partnerstwa dla trzech scenariuszy, tj.: optymistycznego, stabilizacyjnego i pesymistycznego wraz ze wskazaniem propozycji działań umożliwiających w szczególności sprawne funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego jako jednego zintegrowanego organizmu w sposób niezależny od granic terytorialnych. Perspektywa oddziaływania dokumentu obejmuje rok 2020 oraz rok 2030.

Studium zostało podzielone na cztery części, a mianowicie:

  • część I – diagnoza stanu istniejącego i analizy ruchu dla Obszaru Partnerstwa,
  • część II – kierunki i scenariusze rozwoju systemu transportowego dla Obszaru Partnerstwa,
  • część III – konsultacje społeczne,
  • część IV – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Wykonawca Studium zakończył „Diagnozę stanu istniejącego i analizy ruchu dla Obszaru Partnerstwa” przedstawioną w dwóch częściach – Część IA oraz IB.

Studium podlega konsultacjom społecznym, które przeprowadzone zostaną w dwóch etapach:

  1. Pierwszy etap konsultacji, tzw. konsultacje pisemne będą trwać 21 dni, tj. od dnia 01.06.2015 r. do 22.06.2015 r. i dotyczyć szkicu Części IA oraz IB. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do spotkania z Wykonawcą opracowania Studium podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. w godz. od 16:00 do 18:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu, sala konferencyjna na parterze.
  2. Drugi etap konsultacji dotyczyć będzie projektu całego dokumentu i będzie obejmował: konsultacje pisemne, spotkania otwarte oraz spotkanie eksperckie.

Wszyscy mieszkańcy, jednostki samorządów terytorialnych, członkowie organizacji pozarządowych, środowiska nauki i szeroko pojętego biznesu mogą zgłaszać uwagi do konsultowanych dokumentów za pomocą formularza karty konsultacyjnej.
Zakres tematyczny konsultowanych obecnie dokumentów jest następujący:

Część IA
W Części IA analizie został poddany system transportowy Obszaru Partnerstwa zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny pod względem:

  • przeglądu dokumentów strategicznych i organizacyjnych o znaczeniu zarówno krajowym i wojewódzkim (uwarunkowania zewnętrzne), jak i regionalnym oraz lokalnym (uwarunkowania wewnętrzne),
  • danych statystycznych z zakresu: demografii, ekonomii, gospodarki, sportu, edukacji, kultury, handlu,
  • danych ogólnych o systemie transportowym, w tym stanu infrastruktury transportowej itp.,
  • danych szczegółowych w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transportu: kolejowego, drogowego, lotniczego, wodnego, intermodalnego i kombinowanego, w rozbiciu na transport pasażerski oraz transport towarowy, a także pozostałych sektorów transportu, tj. ruch rowerowy i pieszy.

Podsumowaniem charakterystyki zewnętrznego i wewnętrznego systemu transportowego Obszaru Partnerstwa była ocena stanu istniejącego transportu zewnętrznego i wewnętrznego, wykazanie ich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.
Integralnym elementem części I A jest ocena stanu środowiska oraz wyniki i analizy badań transportowych obejmujące ankiety transportowe przeprowadzone na mieszkańcach gmin i miast Obszaru, a także wśród zarządców stref ekonomicznych i dużych zakładów produkcyjno-usługowo-handlowych, badania w zakresie cech ruchu drogowego, w tym pomiary natężenia ruchu pojazdów i ich struktury rodzajowej na wszystkich drogach prowadzących do Bydgoszczy i Torunia oraz do siedzib gmin, pomiary napełnień w środkach publicznego transportu zbiorowego.

Przedstawione charakterystyki strategicznych dokumentów ograniczają się do zawartej w tych dokumentach oceny różnych systemów transportowych oraz opisu procesów mających wpływ na ich dalszy rozwój. Umieszczono również informacje o podjętych w ramach tych dokumentów, na różnym szczeblu administracyjnym i samorządowym, planach i działaniach, a także o potrzebie określonych inicjatyw w zakresie transportu. Nie zawierają one jednak konkretnych planów działań inwestycyjnych, organizacyjnych itp., bowiem zostaną one zaprezentowane w części II A i II B Studium dotyczących zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju transportu dla Obszaru Partnerstwa.

Pobierz część I A

Część IB
W części I B przedstawiony został model transportowy dla stanu istniejącego, który odzwierciedla potrzeby transportowe mieszkańców Obszaru oraz dostępne możliwości przemieszczania się w transporcie. Przedstawiono również podział Obszaru Partnerstwa na rejony transportowe wraz z ich charakterystyką opisową. Zamieszczono także przykłady przestrzennych rozkładów ruchu oraz potoków pasażerskich na istniejącą sieć drogową i kolejową Obszaru Partnerstwa oraz na sieć drogową i tramwajową Torunia oraz Bydgoszczy.

Pobierz część I B

Konsultowane materiały przedstawione są w formie tekstowej i graficznej.

 

Pobierz kartę konsultacyjną

 

Zestawienie adresów e-mailowych i punktów informacyjnych, do których mieszkańcy mogą dostarczać uwagi do Studium:

Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
ul. Grudziądzka 126B,
ul. Poznańska 52
ul. Dziewulskiego 38
87-100 Toruń
konsultacje@um.torun.pl

Miasto Bydgoszcz
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174A
85-844 Bydgoszcz
konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl

Powiat bydgoski
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Kancelaria Ogólna
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
IV piętro, pokój 448
info@powiat.bydgoski.pl

Powiat toruński
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
pok. 100
d.gredecki@powiattorunski.pl

Ponadto uwagi można również kierować na adres pocztowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ I TRANSPORTU
al. prof. S. Kaliskiego 7; 85-796 Bydgoszcz
oraz na adres internetowy Marek.Obloj@utp.edu.pl

 

Za wszystkie uwagi dotyczące wyżej wymienionych części Studium bardzo dziękujemy.
Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie internetowej Projektu www.bydgoskotorunskiepartnerstwo.pl oraz na stronie naszego Stowarzyszenia, które jest partnerem społecznym Projektu.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *